Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Jeżowe

 
XIX  sesja  Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012 r. (środa) o godz. 10-tej w sali obrad Urzędu Gminy Jeżowe. 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
   
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
   
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
   
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jeżowe za 2011 rok.

  1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
    
    
  2. Przedstawienie protokołów i opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2011 r.
    
  3. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
    
  4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku złożonego przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium.
    
  5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe.
    
  6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
    
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminu na 2012 rok.
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeżowe na lata 2012-2020.
   
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie:

  1. park w Nowym Narcie
    
  2. na kanalizację Groble, Sibigi, Zalesie
    
  3. Plac Targowy w Jeżowem
    
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego we wsi Cholewiana Góra.
   
 9. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami. 
   
 10.  Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
   
 11.  Wolne wnioski i zapytania.
   
 12.  Zamknięcie obrad.
    
Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe
Eugeniusz Ciak
 
 

Poprawiony (piątek, 15 czerwca 2012 13:27)