XXIV Sesja Rady Gminy Jeżowe

XXIV sesja  Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 28 listopada 2012 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Jeżowe

Porządek sesji przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Jeżowe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. (XXIV/149/12).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Jeżowe z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami (XXIV/150/12).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.(XXIV/151/12).
 7. Podjęcie uchwał podatkowych :
  1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. (XXIV/152/12)
  2. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.(XXIV/153/12)
  3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. (XXIV/154/12).
  4. W sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2013 roku.(XXIV/155/12).
  5. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżowe w 2013 roku.(XXIV/156/12).
  6. W sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2013 roku.(XXIV/157/12).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok (XXIV/158/12).
 9. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 10. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.                                               
Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Ciak

Poprawiony (wtorek, 27 listopada 2012 11:20)