XXVII Sesja Rady Gminy Jeżowe

XXVII sesja  Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 4 marca 2013 r. (tj. poniedziałek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Jeżowe.
Porządek sesji przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżowe na 2013 rok. ( Nr XXVII/178/13).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych. ( XXVII/179/13).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Jeżowe. (XXVII/180/13).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2014 r. (XXVII/181/13).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Cholewiana Góra (XXVII/182/13).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jeżowe. ( XXVII/183/123).
 10. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 11. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.           
Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Ciak