XXVIII Sesja Rady Gminy Jeżowe

XXVIII sesja  Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 25 marca 2013 r. (tj. poniedziałek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Jeżowe.

Porządek sesji przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi, wyznaczenia  inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Jeżowe do Podkarpackiego Programu  Odnowy Wsi na lata 2011-2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu mienia gminnego w Jacie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego w Nowym Narcie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 13. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 14. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad.