XXX Sesja Rady Gminy Jeżowe

XXX sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 05  czerwca 2013 r. (tj.środa) o godz. 10.00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Sójkowej.  

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Groblach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2013 r.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Gminy Jeżowe.
8. Wydanie opinii w sprawie przebiegu trasy projektowanego gazociągu na terenie Gminy Jeżowe.
9. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
10. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.