XXXI Sesja Rady Gminy Jeżowe

XXXI sesja  Rady Gminy Jeżowe w dniu 19 czerwca 2013 r. (tj.środa) o godz. 13.00 w sali obrad budynku Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jeżowe za 2012 rok.
  1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
  2. Przedstawienie protokołów i opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok.
  3. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
  4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżowe o udzielenie absolutorium.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gmina za 2012 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jata na lata 2013 – 2020.
 6. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 7. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad.           

Poprawiony (poniedziałek, 17 czerwca 2013 12:11)