XXXVIII Sesja Rady Gminy Jeżowe

XXXVIII sesja Rady Gminy Jeżowe, odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali obrad budynku Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NrXXIII/146/12z dnia30.10.2012  w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/149/12 Rady Gminy Jeżowe w sprawie podziału gminy Jeżowe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib OKW.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Jeżowe – nr dz. 3611/1 i 3611/2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Jeżowe nr dz. 5172.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego w miejscowości Nowy Nart.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2014 rok.
 12. Uchwalenie budżetu gminy Jeżowe na 2014 rok.
  • Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
  • Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy .
  • Dyskusja nad projektem i autopoprawkami, Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jeżowe na 2014 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w m. Jeżowe Podgórze.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżowe.
 15. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 16. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad.

Poprawiony (czwartek, 23 stycznia 2014 14:39)