XL sesja Rady Gminy Jeżowe

XL sesja  Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 31  marca 2014 r. (tj. poniedziałek) o godz. 13.00 w sali obrad budynku Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:


1.   Otwarcie sesji.
2.   Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
4.   Wyrażenie opinii w sprawie przebiegu drogi szybkiego ruchu S-19.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżowe na rok 2014.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jeżowem.
8.   Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Jeżowe za 2013 rok.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian. w budżecie gminy na 2014 rok.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie z mian w Wieloletniej prognozie finansowej.
13.  Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
14.  Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
15.  Wolne wnioski i zapytania.
16.  Zamknięcie obrad.

Poprawiony (poniedziałek, 31 marca 2014 10:27)