XLII sesja Rady Gminy Jeżowe

XLII sesja  Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 24 czerwca 2014 roku (tj. wtorek), o godz. 13.00 w sali obrad budynku Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Jeżowe.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jeżowe za 2013 rok.
  1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
  2. Przedstawienie protokołów i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżowe.
  3. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
  4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu wykonania budżetu  za 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości w sołectwie Jeżowe Zagościniec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia  nieruchomości w sołectwie Jeżowe Zaborczyny.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości wraz z częścią budynku od GS SCH w Jeżowem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian. w budżecie gminy na 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej .
 11. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 12. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Ciak