Informacje ogólne

Jednym z priorytetowych zadań gminy jest rozwój oświaty. Przy kruszącym się rynku pracy i nieopłacalności produkcji rolnej wykształcenie jest jedyną szansą dla młodego pokolenia mieszkańców wsi i szansą rozwoju gminy. Gmina Jeżowe posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek oświatowo – wychowawczych. Oświata jest największym pracodawcą na terenie gminy. Na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Jeżowem Centrum, Jeżowem Podgórzu, Jeżowem Kameralnem, Groblach, Jacie, Zalesiu (filia), Starym Narcie i Cholewianej Górze.

 

W roku szkolnym 2003/2004 do szkół podstawowych w gminie Jeżowe uczęszczało 1190 uczniów, w tym 174 do klas „O”. Liczba oddziałów wynosiła 56 + 9 oddziałów „O”. Szkoły podstawowe zatrudniały 122 nauczycieli, w tym: 74 pełnoetatowych nauczycieli, 35 nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 13 uzupełniających etat. Przy szkołach podstawowych oprócz szkoły w Zalesiu i Jeżowem Kameralnem funkcjonują oddziały gimnazjalne. W roku szkolnym 2003/2004 na terenie gminy do szkół gimnazjalnych uczęszczało 526 uczniów, uczących się w 25 klasach. W gimnazjach zatrudnionych było 61 nauczycieli, w tym: 30 nauczycieli pełnoetatowych, 27 niepełnozatrudnionych oraz 4 nauczycieli uzupełniających etat. Należy zaznaczyć, że część nauczycieli uczy zarówno w szkołach podstawowych jak i w gimnazjach.

Na terenie gminy Jeżowe funkcjonuje ponadto jedna szkoła ponadgimnazjalna. Jest to Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica. W ramach Zespołu Szkół funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane oraz Technikum Odzieżowe. Do Zespołu Szkół uczęszcza młodzież zarówno z gminy Jeżowe jak również z gmin ościennych.

Poprawiony (wtorek, 25 września 2012 13:10)