Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżowe podaj do publicznej wiadomości iż zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/04 kV, odcinka lini napowietrznej 5 kV, odcinka linii niskiego napięcia nawiązującego do istniejacej linii napowietrznej na działkach nr ewid. 1338, 1332, 1331/3, 1591, 738, 1330, 793, 898, 981 i 1315 położonych w miejscowości Cholewiana Góra, gm. Jeżowe.
  1. Obwieszczenie