Start Komunikaty Komunikat do Mieszkańców Gminy jeżowe

Komunikat do Mieszkańców Gminy jeżowe

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego  dnia gmina ma 18 miesięcy  ( do 30 czerwca 2013 roku) na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Do dnia 30 czerwca 2013 roku możesz zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Jednakże należy pamiętać, że posiadane umowy będzie należało rozwiązać z zachowaniem  dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia.
      

Od 1 lipca 2013 roku nie będziesz już musiał podpisywać indywidualnej umowy na wywóz odpadów. Gmina zrobi to za Ciebie! Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie opadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia  -  oczekuj informacji ze strony urzędu gminy.

Stawka opłaty będzie zależała od ;  liczby mieszkańców  zamieszkujących w gospodarstwie domowym, lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego - gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje Cię o sposobie liczenia opłaty- oczekuj informacji ze strony urzędu.

Opłata za odpady posegregowane będzie  niższa, opłaca się więc segregować odpady.
       
Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców.

Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego. Nowy system gospodarowania odpadami ma na celu objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

Dzięki wprowadzeniu nowego systemu wszyscy będziemy mogli żyć w czystym i bardziej przyjaznym środowisku.


 

Wójt Gminy Jeżowe

inż. Gabriel Lesiczka

Poprawiony (czwartek, 05 lipca 2012 13:50)

 
Powiaty