Obwieszczenie

Na podstawie ar.10 § 1 ustawy z dnia 14 ustawy  1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego – tekst jednolity /Dz. U. Nr 98 z 2000r poz.1071 z późń. zm./ Wójt Gminy Jeżowe podaje do publicznej wiadomości, iż zebrano  już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.,, budowa odcinków sieci    kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Jeżowe na działkach nr ewid. 7823/2, 7822, 7821, 7820, 7819, 7817, i 7816 położonych w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe.

  1. Obwieszczenie