Obwieszczenie

Na podstawie ar.10 § 1 ustawy z dnia 14 ustawy 1960r Kodeks Postępowania adminstracyjnego – tekst jednolity /Dz. U. Nr 98 z 2000r poz.1071 z późń. zm./ Wójt Gminy Jeżowe podaje do publicznej wiadomości iż zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.,, budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłączami w miejscowości Jata na działkach nr ewid. 392, 391, 390, 389, 388/2, 387, 386 i 385 położonych w miejscowości Jata, gm. Jeżowe.
  1. Obwieszczenie