Obwieszczenie

Na podstawie ar.10 § 1 ustawy z dnia 14 ustawy 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego – tekst jednolity /Dz. U. Nr 98 z 2000r poz.1071 z późń. zm./ Wójt Gminy Jeżowe podaje do publicznej wiadomości iż zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.,, budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Groble na działkach nr ewid. 1264/2, 1283/22, 1283/20, 1283/3, 1283/4, 1283/5, 1283/6, 1283/7, 1283/8, 1283/9, 1283/10, 1283/11, 1283/12, 1283/13, 1283/14, 1283/15, 1283/16, 1283/17, 1283/18 i 1283/19 położonych w miejscowości Groble, gm. Jeżowe.
  1. Obwieszczenie