Obwieszenie GK.6733.15.2013

Na podstawie art. 49, art.36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 98, poz.1071 ze zmianami)w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 37 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź..zm.) przedłuża się termin załatwienia sprawy do 31 grudnia 2013 roku dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn; Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jeżowe, Krzywdy i Zaborczyny, gm. Jeżowe, powiat niżański oraz w miejscowości Łętownia, gm. Nowa Sarzyna, powiat leżajski” na działkach: miejscowość Jeżowe: nr ewid. 3733/3, miejscowość Krzywdy: nr ewid. 27/6, 27/7, 27/8, 36/5, 36/4, 39/5, 59, 125, 126/1, 126/2, 135, 136, 137, 141, 142, 144, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 178, 179, 187/1, 417, 418, 554, 562/1, 578/1, 604, 614/2, 614/3, 628, 629, 919, 920, 922, 923, 924, 925, miejscowość Zaborczyny: nr ewid. 4743/1, 4747, 4751/4, 4751/3, 4779/4, 4782, 4808/1, 4811, 4812, 4820, 4822, 4840/6, 4884, 4887/1, 4887/2, 4888, 4889, miejscowość Łętownia: nr ewid. 189/2, 198, 315/1, 315/3, 316/2, 347, 354, 355, 364, 365/1, 365/2, 3334.

  1. Obwieszczenie