Informacja Wójta Gminy Jeżowe o przygotowywanych zadaniach inwestycyjnych

Informacja Wójta Gminy Jeżowe o przygotowywanych zadaniach inwestycyjnych.

Wójt Gminy Jeżowe – zarządca dróg publicznych na terenie gminy Jeżowe – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115   ze zmianami) informuje, że przygotowywane są niżej wymienione zadanie inwestycyjne:1.      „Budowa drogi gminnej publicznej Jeżowe Centrum” o łącznej dł. 1,4km

2.      „Budowa drogi gminnej publicznej Jeżowe Zagościniec” o łącznej dł. 0,8km

3.      „Budowa drogi gminnej publicznej Jeżowe Podgórze” o łącznej dł. 1,8km

4.      „Budowa drogi gminnej publicznej Groble” o łącznej dł. 0,4km

5.      „Budowa drogi gminnej publicznej Kameralne” o łącznej dł. 0,9 km


W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.


Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,

b. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Poprawiony (wtorek, 18 lutego 2014 13:13)