Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego - GK.6733.21.2014

P O S T A N O W I E N I E

o zawieszeniu postępowania administracyjnego

              Działając na podstawie art.123 oraz art.98 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst jednolity (Dz. U. Nr 98 z 2000r poz.1071 z późn. zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym na żądanie Pana Pawła Kowalczyka, Parczówek 47A, 26-307 Białaczów, działającego jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A.Lublin, Oddział Rzeszów, ul.8-Marca 8, 35-065 Rzeszów  zmierzającego do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie linii 15 kV –Rudnik; połączenie linii Sokołów – Rudnik odg.Łętownia Las z linią Siedlanka – Rudnik i linia Rudnik – Sarzyna-Sokołów w miejscowościach Groble i Krzywdy gmina Jeżowe, powiat niżański oraz w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski”,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2014 (data wpływu 20.02.2014) P. Pawła Kowalczyka działającego jako pełnomocnika wnioskodawcy,

 p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie  zmierzające do wydania decyzji o  lokalizacji celu publicznego dla  przedsięwzięcia pn.,, budowa  linii 15kV-Rudnik:Połączenie linii Sokołów-Rudnik odg. Łętownia Las z linią Siedlanka – Rudnik i linią Rudnik –Sarzyna-Sokołów,” w miejscowościach Groble i Krzywdy, gm. Jeżowe, powiat niżański oraz w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski.

u z a s a d n i e n i e

          Wnioskiem z  dnia  2.10.2013 roku Wnioskodawca zgodnie z art.52.ust.1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwrócił się o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.,, budowa linii 15 kV-Rudnik:Połączenie linii Sokołów-Rudnik odg.Łętownia Las z linia Siedlanka – Rudnik i linią Rudnik-Sarzyna-Sokołów” w miejscowościach Groble i Krzywdy gmina Jeżowe, powiat niżański oraz w miejscowości Łętownia gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski.

Podczas toczącego się postępowania zmierzającego do wydania decyzji, strony biorące udział w postępowaniu nie wyrazili zgody na przebieg trasy linii energetycznej przez ich działki, dlatego też konieczna jest zmiana koncepcji przebiegu trasy.

Pan Paweł Kowalczyk działający jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A.Lublin Oddział Rzeszów, pismem z dnia 14.02.2014 (data wpływu 20.02.12014), poprosił o zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Mając na względzie art.98 §1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Wójt Gminy Jeżowe orzekł jak w sentencji.

 P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 98§2 ,,jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postepowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postepowania, żądanie  wszczęcia postępowania uważa się za wycofane."’

 

Na niniejsze  postanowienie  służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7dni od dnia doręczenia postanowienia  za pośrednictwem Wójta Gminy Jeżowe. / art.101 §3 kpa/.

Otrzymują:

1.P.Paweł Kowalczyk  – Pełnomocnik PGE Dystrybucja   Lublin O/Rzeszów – wnioskodawca

2.Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ul.Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna

3.A/a

 

Do wiadomości;

1.Strony postępowania poprzez obwieszczenia zamieszczone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jeżowe oraz Nowa Sarzyna i sołtysów wsi w miejscach realizacji inwestycji tj. Groble i  Krzywdy gmina Jeżowe.