Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego GK.6733.22.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

o  zawieszeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80,poz..717 ze zm.) oraz art.49 i art.101§ 1 kpa

 

WÓJT GMINY JEŻOWE

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w toku postepowania administracyjnego zmierzającego do wydania  decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.,,budowa linii 15kV-Rudnik:Połacvzenie linii Sokołów – Rudnik odg. Łętownia z linia Siedlanka-Rudnik i linia Rudnik – Sarzyna-Sokołów,” w miejscowościach Groble i Krzywdy, gm. Jeżowe powiat niżański oraz w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski,    z  wniosku Pana Pawła Kowalczyka, Parczówek 47A, 26-307 Białaczów działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S. A. Lublin, Oddział Rzeszów ul.8-Marca 8, 35-065 Rzeszów,   zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z treścią niniejszego postanowienia strony mogą zapoznać się  w biurze nr 5 w Urzędzie Gminy Jeżowe w dniach i godzinach urzędowania.

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa  się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT GMINY JEŻOWE

 inż. Gabriel Lesiczka