Obwieszczenie - GK.6220.2.2014

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpienia do organów uzgadniających

  Stosownie do art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz art.74 ust.3, art.75 ust.1 pkt.4 oraz art.75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008rNr 199, poz.1229 ze zm.)

 

WÓJT GMINY JEŻOWE

podaje do publicznej wiadomości

 

że na wniosek P. Patrycjusza Mostek, zam. Rudna Wielka 20d, 36-054 Mrowla, działający jako Pełnomocnik Powiatu Niżańskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.,, Przebudowie drogi powiatowej nr 1085R Jata – Zalesie – Sójkowa w miejscowości Jata, Sójkowa w km 0+008 – 1+314 na działkach nr ewid. 725 obręb 0007 Zalesie, 153, 169 obręb 0006 Jata, gm Jeżowe.

 

Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz.1071 ze zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art.28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Zgodnie z art.64 ust.1 pkt.1  i art.77 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz § 3 ust. 1 pkt.88 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U.Nr 213, poz.1397) przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym  postępowanie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:  

 

1)      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 

2)      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

 

w odniesieniu do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

         Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora i ,,Kartą informacyjną przedsięwzięcia”, jak również złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Jeżowem, biuro nr 5, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz.730 do  1530 .