Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym - GK.6220.5.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym.

Wójt Gminy Jeżowe działając na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art.49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, zawiadamia strony postepowania o wydaniu postanowienia  w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,, Przebudowie drogi powiatowej nr 1085R Jata – Zalesie – Sójkowa w miejscowości Jata, Sójkowa w km 0+008-1+314 na działkach nr ewid. 725 obręb 0007 Zalesie, 153, 169 obręb 0006 Jata, gm. Jeżowe”.s

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowem , biuro nr 5 w godz. 730 – 1530 od poniedziałku do piątku.

Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie. Strony mogą je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Jednocześnie na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca Kodeks postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Jeżowe zawiadamia strony postępowania w przedmiotowej sprawie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

  1. Postanowienie

Poprawiony (wtorek, 08 lipca 2014 13:52)