Start Komunikaty

Komunikaty

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego GK.6733.22.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

o  zawieszeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80,poz..717 ze zm.) oraz art.49 i art.101§ 1 kpa

Więcej…

 

Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego - GK.6733.21.2014

P O S T A N O W I E N I E

o zawieszeniu postępowania administracyjnego

              Działając na podstawie art.123 oraz art.98 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst jednolity (Dz. U. Nr 98 z 2000r poz.1071 z późn. zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym na żądanie Pana Pawła Kowalczyka, Parczówek 47A, 26-307 Białaczów, działającego jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A.Lublin, Oddział Rzeszów, ul.8-Marca 8, 35-065 Rzeszów  zmierzającego do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie linii 15 kV –Rudnik; połączenie linii Sokołów – Rudnik odg.Łętownia Las z linią Siedlanka – Rudnik i linia Rudnik – Sarzyna-Sokołów w miejscowościach Groble i Krzywdy gmina Jeżowe, powiat niżański oraz w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski”,

Więcej…

 

Informacja Wójta Gminy Jeżowe o przygotowywanych zadaniach inwestycyjnych

Informacja Wójta Gminy Jeżowe o przygotowywanych zadaniach inwestycyjnych.

Wójt Gminy Jeżowe – zarządca dróg publicznych na terenie gminy Jeżowe – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115   ze zmianami) informuje, że przygotowywane są niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

Poprawiony (wtorek, 18 lutego 2014 13:13)

Więcej…

 

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2014.AW-2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia  pn.: "Składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochowcach", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego odziaływaniana środowisko.

Więcej…

 

Obwieszczenie I-X.7820.1.6.2013

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania nr I-X.7820.1.6.2013 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Kopki w km 25+875 z drogą powiatową nr 1082R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty