XXV Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2012

Sesja odbyła się 28 grudnia 2012 roku.

Podjęte uchwały:

    Uchwała nr 161 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Jeżowe
    
    Uchwała nr 162 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżowe
    
    Uchwała nr 163 - w sprawie: przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Jeżowe.
    
    Uchwała nr 164 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    Uchwała nr 165 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
    Uchwała nr 166 - w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    Uchwała nr 167 - w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPoprawiony (środa, 30 stycznia 2013 13:09)