XXVII Sesja Rady Gminy - 4 marca 2013

Sesja odbyła się  4 marca 2013 roku.

Podjęte uchwały:
 
Uchwała nr 178 - w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżowe.
    
Uchwała nr 179 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na rok 2013.
   
Uchwała nr 180 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
    
Uchwała nr 181 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jeżowe środków stanowiących fundusz sołecki w 2014r.

Uchwała nr 182 - w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Cholewiana Góra.

Uchwała nr 183 - w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Jeżowe z dnia 5 maja 2011 roku, w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Jeżowe na lata 2012 -2032.

Uchwała nr 184
- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Poprawiony (wtorek, 09 kwietnia 2013 09:53)