XXVIII Sesja Rady Gminy - 25 marca 2013

Sesja odbyła się  25 marca 2013 roku.

Podjęte uchwały:
 
Uchwała nr 185 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    
Uchwała nr 186 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   
Uchwała nr 187 - w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatnosci dla inkasentów.
    
Uchwała nr 188 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Jeżowe do Podkarpackiego Programu odnowy wsi na lata 2011 - 2016, wskazania sołectwa w skład grupy pilotażowej, wyznaczenia koordynatora oraz zapewnienia finansowej partycypacji Gminy Jeżowe w kosztach realizacji programu.

Uchwała nr 189 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomosci.

Uchwała nr 190 - w sprawie zbycia mienia komunalnego we wsi Nowy Nart.

Uchwała nr 191
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała nr 192 - w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jeżowem.

Uchwała nr 193 - w sprawie zmiana w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2013 - 2025.

Uchwała nr 194 - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżowe Nr. XXV/162/12 z dnia 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżowe.

Uchwała nr 195 - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżowe nr XXV/167/12 z dnia 28.12.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Poprawiony (wtorek, 09 kwietnia 2013 10:24)