Informacje ogólne

 
Gmina Jeżowe jest gminą rolniczą, a praca na roli jest źródłem utrzymania większości mieszkańców. Jednakże z prowadzenia gospodarstw rolnych utrzymuje się coraz mniejsza liczba rodzin rolniczych. Podobnie jak w większości kraju produkcja rolna w gminie oparta jest na rozdrobnionym, niewyspecjalizowanym sektorze prywatnym.
 

Powierzchnia gminy Jeżowe wynosi 12 377 ha, podstawową dziedziną gospodarczą jest rolnictwo. Struktura użytkowania gruntów:

użytki rolne zajmują 7 825 ha, w tym grunty orne stanowią 4 288 ha, sady - 12 ha, łąki trwałe - 2 435 ha, pastwiska trwałe - l 090 ha; - pozostałe grunty 4 552 ha, to lasy i grunty leśne na powierzchni 3 858 ha, pod wodami i rowami - 121 ha, drogi - 205 ha, koleje - 19 ha, tereny zabudowane - 337 ha, tereny różne i nieużytki -12 ha.
 

Rozwój rolnictwa w gminie ograniczony jest słabymi warunkami glebowymi, co potwierdza bo¬nitacja gleb. Według klas bonitacyjnych powierzchnia użytków rolnych kształtuje się następująco: grunty orne w klasie Ula - 0,28 ha, Illb - 47,20 ha, IVa - 587,51 ha, IVb - 1155,01 ha, V - 1691,00 ha, VI - 702.71 ha, VIz - 104.57 ha; łąki w klasie III - 231,64 ha, IV - 858,36 ha, V - 951,45 ha, VI - 393,98 ha; pastwiska trwałe w klasie III 19,23 ha, IV- 296,37 ha, V - 528,17 ha, VI - 150,25 ha, VIz - 96,22 ha; sady w klasie Illb - 0,15 ha, IVa - 2,89 ha, IV b - 4,76 ha, V - 3,19 ha.
 

 

Struktura powierzchni zasiewów przedstawia się jak niżej:
zboża stanowią 2441,31 ha (pszenica ozima - 512,12 ha, pszenica jara - 52,43 ha, żyto -1002,80 ha, jęczmień ozimy - 24,44 ha, jęczmień jary - 61,73 ha, owies - 355,16 ha, pszenżyto - 244,83 ha, mieszanki zbóż - 187,80 ha); ziemniaki - 553,3 Iha, warzywa - 35,46 ha, truskaw¬ki - 38,01 ha; pozostałe w tym pastewne - 219,47 ha.
 

Na terenie gminy działalność rolniczą prowadzi 2869 gospodarstw rolnych z tego: 1462 gospodarstw w grupie obszarowej od l - 2 ha; 1004 gospodarstw w grupie obszarowej od 2 do 5 ha; 403 gospodarstw w grupie obszarowej powyżej 5 ha. Gospodarstwa cechuje duże rozdrobnienie, średnia powierzchnia gospodarstw wynosi 2,6 ha. Najwięcej gospodarstw znajduje się w przedziale od l do 5 ha, w miejscowościach Sójkowa, Pogorzałka, Cholewiana Góra, Stary Nart, Zalesię.
 

 
Stan zwierząt gospodarskich przedstawia się następująco: bydła jest 1531 szt., trzody chlewnej 1439 szt., koni 359 szt. Żywiec wieprzowy i wołowy jest obecnie skupowany przez Zakłady Mięsne w Górnie, prywatny Zakład Produkcji Wędlin Władysław Gergont oraz Zakłady Mięsne Jarosław Filia w Tarnowie, natomiast mleko przez Spółdzielnie Mleczarską w Stalowej Woli. Zarówno hodowla trzody chlewnej jak i bydła uległa zmniejszeniu. Przyczyną tego jest trudna sytuacja ekonomiczna na rynku mięsa wieprzowego, niskie ceny, brak rynku zbytu, oraz duże wymagania co do jakości skupowanego surowca.
 
 
Rozwój gospodarki rolnej w gminie ograniczony jest mało korzystnymi warunkami glebowymi wynikającymi ze wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej opracowanego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w 2004 roku. Miejscowości takie jak: Cholewiana Góra, Jata, Jeżowe, Krzywdy i Zalesię należą do obszarów o niekorzystnych warunkach (ONW). Najwięcej gleb należy do V i VI klasy, mało zasobnych w składniki pokarmowe. Uprawy obejmują przede wszystkim żyto i ziemniaki. W gminie występuje ograniczenie produkcji rolnej. Główną przyczyną jest niska opłacalność, przewaga gleb słabych i średnich oraz brak rynku zbytu.

 

Poprawiony (wtorek, 17 kwietnia 2012 12:58)