Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Kompleksowa organizacje szkoleń dla uczestników projektu: "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE"

Kompleksowa organizacje szkoleń dla uczestników projektu: "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE"

 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 i 39 ustawy p.z.p.) o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm).

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 6. Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków
 7. Załącznik nr 5 Fomularz wykazu wykonanych usług szkoleniowych
 8. Załącznik nr 6 Fomularz wykazu osób
 9. Załącznik nr 7 Formularz oświadczenia o posiadaniu uprawnień
 10. Załącznik nr 8 Program szkolenia
 11. Wzór umowy

Poprawiony (piątek, 12 lipca 2013 08:36)

 
Powiaty