Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Sprzedaż Mienia Gminnego OGŁOSZENIE - sprzedaż samochodu pożarniczego - GK.2613.1.2014

OGŁOSZENIE - sprzedaż samochodu pożarniczego - GK.2613.1.2014

Wójt Gminy  Jeżowe  ogłasza III ustny przetarg  ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki JELCZ 315 nr rejestracyjny: RNI J413 rok prod.:1981, pojemność  skokowa 11100 cm3 przebieg 32739 km, remont kapitalny silnika w roku 2008.
Dotychczas użytkowany: OSP Jeżowe.INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU


Cena wywoławcza samochodu pożarniczego wynosi – 7 000,00 ZŁ
Minimalne postąpienie w licytacji wynosi – 100,00 ZŁ

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Jeżowem
Jeżowe 136a 37-430 Jeżowe, sala narad pok. 20  II piętro.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej   tj.350 zł słownie: trzysta pięćdziesiąt na rachunek bankowy Gminy Jeżowe w Banku Spółdzielczym  Stalowa Wola O/Jeżowe na konto Nr. 10 9430 1029 3000 0101 2000 0007 w terminie do dnia przeprowadzenia przetargu.
 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny
nabycia i zawarciu umowy.

Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.

Samochód można oglądać w Jeżowem na placu OSP Jeżowe.
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- tel. 511447935 P. Henryk Olejarz

Wójt Gminy Jeżowe zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez
podania przyczyny.

Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej www.jezowe.bip.podkarpackie.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jeżowe.

Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeżowem
37-430 Jeżowe 136A , tel. 15 8794304  wew 111. Osoba upoważniona do kontaktów Leszek Rogala.

 

Regulamin przetargu

 

 

 
Powiaty