Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Sprzedaż Mienia Gminnego Wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Wójt Gminy Jeżowe działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. poz. 651 ze zmian./ podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gminnych przeznaczonych:

 1. Do sprzedaży w formie bezprzetargowej:
  • działka położona we wsi Jeżowe w sołectwie Jeżowe Centrum oznaczona numerem ewidencyjnym 4533/10 o pow. 0,0089 ha na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 6426 za cenę 1 200 zł + VAT
    
 2. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Stalowej Woli X Wydział Ksiąg Wieczystych w Nisku prowadzi księgę wieczystą numer TB1N/00043910/1.
   
 3. Osobom którym przysługuje roszczenie i pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 mogą w terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu składać wnioski do Wójta Gminy Jeżowe o prawo pierwokupu.
   
 4. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 02.05.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jeżowe a ponadto podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w danej miejscowości, w prasie lokalnej a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Jeżowe.
   
 5. Ogłoszenie o przetargu działek wymienionych w pkt. 2 nastąpi po upływie okresu 6 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.
   
 6. Wymienione działki są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich .

Inż. Gabriel Lesiczka
Wójt Gminy Jeżowe

 
Powiaty