Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Sprzedaż Mienia Gminnego Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek rolnych położonych w miejscowości Jeżowe

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek rolnych położonych w miejscowości Jeżowe

Wójt Gminy Jeżowe działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2014 r. poz. 518/ podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gminnych przeznaczonych:


1. Do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki rolne położone w miejscowości Jeżowe o numerach ewidencyjnych:


- 6979/16 o pow. 0,3854 ha za cenę 41 200 zł
- 6979/17 o pow. 0,5560 ha za cenę 59 400 zł

 

Działki te stanowią pastwisko kl V. Działki te usytuowane są przy drodze gminnej asfaltowej w Jeżowem „Błądki” za Ośrodkiem Zdrowia Jeżowe w kierunku na zachód, oddalone około 600 m od drogi krajowej. Nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe przeznaczone są wyłącznie do użytkowania rolniczego.


2. Do dzierżawy w formie przetargu ustnego ograniczonego dla rolników indywidualnych zamieszkujących w Gminie Jeżowe zamierzających powiększyć swoje gospodarstwo rolne na okres 10 lat działkę położoną w miejscowości Jeżowe o numerze ewidencyjnym:

- 7000/8 o pow. 0,94 ha

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego to kwota 235 zł. Działka ta stanowi pastwisko klasy IV i V. . Działka ta usytuowana jest przy drodze gminnej asfaltowej w Jeżowem „Błądki” za Ośrodkiem Zdrowia Jeżowe w kierunku na zachód, oddalone około 150 m od drogi krajowej. Nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe, W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

3. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Stalowej Woli X Wydział Ksiąg Wieczystych w Nisku prowadzi księgę wieczystą numer TB1N/00043910/1.

4. Osobom którym przysługuje roszczenie i pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 mogą w terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu składać wnioski do Wójta Gminy Jeżowe o prawo pierwokupu.

5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 14.06.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jeżowe a ponadto podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w danej miejscowości, w prasie lokalnej a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Jeżowe.

6. Wymienione działki są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich .

Inż. Gabriel Lesiczka
Wójt Gminy Jeżowe

 
Powiaty